Privacyverklaring

19 juli 2018

Uw privacy is voor GREEFA (De Greef’s Wagen-, Carrosserie- en Machinebouw B.V.) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd zorgvuldig gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Greefa allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Verwerken van persoonsgegevens

Contactformulier
Via het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, uw verblijfs- of vestigingsland en de overige informatie die u opgeeft via het contactformulier. Deze gegevens gebruiken wij om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden, u indien gewenst een offerte te doen en om een eventuele overeenkomst met u uit te voeren. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie, of zolang u klant bij ons bent/leverancier van ons bent.

Contactformulier dealers
Via onze website kunt u contact opnemen met een van onze dealers. U vult het contactformulier in, waarna wij deze doorsturen naar de gekozen dealer. Via het contactformulier verwerken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, uw verblijfs- of vestigingsland en de overige informatie die u opgeeft via het contactformulier. De dealer zal uw contactverzoek verder in behandeling nemen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met de reactie van de dealer, of zolang u klant bij ons bent/leverancier van ons bent.

Solliciteren
Wanneer u bij ons solliciteert, verzamelen wij hierbij de volgende persoonsgegevens (hierna ook: sollicitatiegegevens):

 • NAW-gegevens;
 • contactgegevens;
 • curriculum vitae;
 • inhoud van de motivatiebrief;
 • inhoud van de begeleidende tekst;
 • eventueel opgegeven referenties.

Deze gegevens verwerken wij om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en – als u bij ons komt werken – om uw arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren.

Social media- en Google-onderzoek

Een social media- en Google-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel onze reputatie in stand blijft. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google, en uw eventuele profiel op Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, en LinkedIn. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken.

Bewaartermijnen sollicitatiegegevens

De sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal zes weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij nog contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt.

Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, maar verwachten dat er in de nabije toekomst een geschikte functie voor u vrijkomt bij ons, kunnen we – met uw toestemming – uw sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard tot twee jaar nadat u uit dienst bent getreden, maar als we bepaalde gegevens al eerder niet meer nodig hebben, zullen we deze verwijderen. Fiscaal relevante gegevens moeten wij langer bewaren (meestal 7 jaar) voor de Belastingdienst. Voor medewerkers is aanvullende informatie beschikbaar  via ons personeelshandboek.

Testimonials
Wij bieden u de mogelijkheid om een testimonial te geven. Met uw toestemming publiceren wij deze testimonial op onze website. Wij gebruiken hiervoor uw naam, uw bedrijfsnaam, uw foto en de inhoud van uw testimonial. U kunt altijd uw toestemming voor publicatie van de testimonial intrekken, of ons vragen het bericht te pseudonimiseren. Wanneer u uw toestemming niet intrekt, bewaren wij uw testimonial voor zolang als deze relevant is voor onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden aan de volgende derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor het afhandelen van uw vraag of verzoek, of voor het uitvoeren van de overeenkomst:

 • de door u gekozen dealer(s);
 • partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren;
 • ICT dienstverleners.

Wij zorgen ervoor dat onze ICT-dienstverleners uw gegevens niet buiten de Europese Unie verwerken. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is, als u ons daar toestemming voor heeft gegeven of als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL/TLS) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wanneer onze website of onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage, en een kopie van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 • indien technisch mogelijk, het overdragen van persoonsgegevens naar een andere organisatie;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • verwerking beperken;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

De Greef’s Wagen-, Carrosserie- en Machinebouw B.V. (Greefa)
Langstraat 12
4169 JB Tricht
info@greefa.nl
+31 345 578 100